Cấp cứu bệnh nhân trên sàn, Điều dưỡng viên bị kỹ luật