Công văn của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) về việc điều chỉnh lịch thi đánh giá năng lực (ĐGNL) tại ĐHQG-HCM năm 2020 do dịch Covid-19