Công văn của Tổng cục Dạy nghề về dịch cúm do virus Corona