Đoàn tư vấn tuyển sinh của trường cao đẳng Sài gòn Gia định tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh tại trường Đại học Tiền giang