Mục tiêu đào tạo ngành Sư phạm Mầm non

Mục tiêu đào tạo ngành: Cao đẳng Sư phạm Mầm non.   (Mã ngành: 51140201)

Hệ đào tạo: Chính quy

 

1. Yêu cầu về kiến thức:

Kiến thức chuyên môn chung:

- Kiến thức giáo dục đại cương để vận dụng một cách sáng tạo vào thực tiễn

giáo dục mầm non.

- Hệ thống kiến thức khoa học giáo dục mầm non ở trình độ cao đẳng để thực hiện tốt công tác chuyên môn.

- Hiểu biết đầy đủ về mục tiêu, nội dung chương trình giáo dục mầm non, phương pháp tổ chức, đánh giá các hoạt động chăm sóc - giáo dục và sự phát triển của trẻ mầm non.

- Kiến thức khoa học về giáo dục trẻ mầm non với các đối tượng khác nhau bao gồm cả trẻ dân tộc thiểu số, trẻ có nhu cầu đặc biệt ở tất cả các nhóm tuổi, các loại hình trường, lớp mầm non.

Kiến thức chuyên ngành: có kiến thức chuyên sâu về một trong bốn chuyên ngành:

- Kiến thức chuyên sâu về tổ chức các hoạt động phát triển nhận thức, ngôn

ngữ, tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non.

- Kiến thức chuyên sâu về việc tổ chức các hoạt động âm nhạc trong trường mầm non, trên cơ sở có kiến thức sơ giản về kỹ thuật thanh nhạc, sử dụng nhạc cụ, kỹ

thuật múa và dàn dựng các chương trình văn nghệ.

- Kiến thức chuyên sâu về tổ chức các hoạt động tạo hình trong trường mầm non, trên cơ sở có kiến thức về các loại hình: vẽ, nặn, xé - cắt dán, trang trí, làm đồ dùng, đồ chơi...

- Nắm vững ngữ pháp tiếng Anh cơ bản, có vốn từ tiếng Anh phong phú, đặc

biệt là tiếng Anh chuyên ngành mầm non. Hiểu một cách biện chứng về vấn đề cho trẻ mầm non làm quen với tiếng Anh. Từ đó, nằm bắt đầy đủ nguyên tắc, phương pháp, hình thức tổ chức cho trẻ mầm non làm quen với tiếng Anh.

Năng lực nghề nghiệp:

- Có năng lực tiếp nhận, phân tích và vận dụng kiến thức khoa học giáo dục mầm non vào thực tiễn.

- Có năng lực tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non.

- Có trình độ ngoại ngữ (Tiếng Anh) bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDđT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. (Riêng chuyên ngành Tiếng Anh trong trường Mầm non: Có trình độ ngoại ngữ (Tiếng Anh) bậc 3)

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản được quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của  Bộ Thông tin và Truyền thông;

2. Yêu cầu về kỹ năng:

Kỹ năng cứng:

- Biết giao tiếp với trẻ, biết tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sự phát triển và học

tập của trẻ.

- Biết quan sát, tìm hiểu và đánh giá mức độ phát triển của trẻ.

- Biết lập kế hoạch định hướng phát triển và thực hiện công tác chăm sóc, giáo dục trẻ phù hợp với yêu cầu của từng độ tuổi, từng cá nhân và điều kiện thực tế.

- Biết thiết kế các hoạt động giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục, lựa chọn và sử dụng hợp lí các học liệu, phương pháp giáo dục, dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của trẻ.

- Biết đánh giá hiệu quả và điều chỉnh kế hoạch giáo dục.

- Biết quản lí nhóm, lớp.

- Biết phát hiện và giải quyết vấn đề nảy sinh trong quá trình tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ.

- Biết phân tích, đánh giá hiệu quả công việc của bản thân và đồng nghiệp.

Kỹ năng mềm:

- Có kỹ năng hợp tác, giao tiếp với đồng nghiệp, với gia đình trẻ và cộng đồng.

- Có kỹ năng làm việc nhóm.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin phục vụ cho tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ và cập nhật thông tin về khoa học giáo dục mầm non.

- Có thể sử dụng ngoại ngữ để giao tiếp.

Kỹ năng chuyên ngành: Sinh viên có kỹ năng chuyên sâu về một trong bốn

chuyên ngành:

- Lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động phát triển nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm và kỹ năng xã hội. Thiết kế và sử dụng môi trường giáo dục nhằm phát huy tối đa tính tích cực hoạt động của trẻ.

- Kỹ năng thể hiện một số tác phẩm âm nhạc ở nhiều thể loại, kỹ năng múa, sử dụng đàn organ; Thiết kế, lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động âm nhạc trong trường mầm non.

- Kỹ năng vẽ, nặn, xé - cắt dán, trang trí, làm đồ chơi; Vận dụng sáng tạo kiến thức, kỹ năng đã có để tạo ra các sản phẩm phục vụ các hoạt động trong trường mầm non; Thiết kế, lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động tạo hình trong trường mầm non.

- Tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh; Có khả năng tiếp cận các tài liệu chuyên môn tiến tiến bằng tiếng Anh; Lập kế hoạch, thực hiện kế hoạch tổ chức cho trẻ mầm non làm quen với tiếng Anh.

3. Yêu cầu về thái độ:

Phẩm chất đạo đức:

- Yêu nước, trung thành với Tổ quốc.

- Có ý thức, trách nhiệm công dân, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

- Biết vận dụng sáng tạo đường lối giáo dục của đảng và Nhà nước vào việc giáo dục trẻ.

Phẩm chất nghề nghiệp:

- Yêu nghề, say mê, tận tuỵ với công việc.

- Yêu trẻ, tôn trọng, có tinh thần trách nhiệm cao với trẻ.

- Có lối sống lành mạnh, giản dị, trung thực, nêu gương tốt cho trẻ.

- đoàn kết, khiêm tốn học hỏi, sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp.

- Có ý thức vận động cộng đồng và gia đình trẻ tham gia vào xây dựng nhà trường, giáo dục trẻ, thực hiện xã hội hoá giáo dục.

- Có ý thức rèn luyện bản thân, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thích ứng trước biến đổi của xã hội và của ngành Giáo dục Mầm non.

4. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:

Sau khi ra trường, sinh viên có thể làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non trong và ngoài công lập.

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:

Những sinh viên có đủ điều kiện có thể học liên thông lên trình độ đại học và cao hơn...của ngành Giáo dục Mầm non và Quản lý Giáo dục.