Thời khóa biểu lớp cao đẳng chính quy khóa 3 đợt 1, khóa 3 đợt 2