Thư Ngỏ của trường Cao đẳng Sài gòn Gia định kêu gọi ủng hộ đồng bào Miền Trung