/ DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN THÁNG 05/2022 -

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN THÁNG 05/2022

DS WEB K8 D1_ct

chi tiết hồ sơ nhập học : https://sgc.edu.vn/ho-so-nhap-hoc/

chi tiết các mẫu đăng ký và biểu mẫu của trường  :  http://sgc.edu.vn/mau-dang-ky/

xem danh sách  và tải về tại đây : https://drive.google.com/file/d/1ZyTeYKSvYkQbJYPcZnS_mZSsgoTYVfP8/view?usp=sharing