TẦM NHÌN.

Trường Cao Đẳng Sài Gòn Gia Định từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, mở rộng và hoàn thiện cơ sở vật chất, không ngừng phát triển các nguồn lực để giữ vững thương hiệu là địa chỉ tin cậy trong đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho TP. Hồ Chí Minh và cả nước. Phấn đấu trong tương lai gần nhất có đủ những điều kiện cơ bản để nâng cấp thành trường Đại học đa ngành nhằm đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước..

SỨ MẠNG

Trường Cao đẳng Sài Gòn Gia Định là đơn vị giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật đa ngành, đa nghề, đa cấp trình độ, cung ứng dịch vụ sản xuất gắn với đào tạo trong các lĩnh vực Sức khỏe – Kinh tế kỹ thuật – Công nghệ – Dịch vụ. Là một trong những trung tâm ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo sinh viên của Trường trở thành người lao động có kiến thức, có kỹ năng nghề nghiệp tương ứng với trình độ và ngành nghề đã được đào tạo; có phẩm chất đạo đức, lương tâm nghề nghiệp; có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp; có sức khỏe; có trách nhiệm nghề nghiệp; có khả năng sáng tạo, thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế; bảo đảm nâng cao năng suất, chất lượng lao động; tạo điều kiện cho người học sau khi hoàn thành khóa học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc học lên trình độ cao hơn.