– Chủ đề của kỳ này đề cập đến nội dung “Tổng quan về thị trường lao động quý III – Dự báo nhu cầu nhân lực quý IV năm 2021 tại Thành phố Hồ Chí Minh”.

– Với chủ đề ngày hôm nay, sẽ cung cấp những thông tin Tổng quan về thị trường lao động quý III – Dự báo nhu cầu nhân lực quý IV năm 2021 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Nguồn TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP. HCM