Theo Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược, tại khoản 6 Điều 17 các văn bằng chuyên môn và chức danh nghề nghiệp được cấp chứng chỉ hành nghề dược qui định: “Bằng Tốt nghiệp cao đẳng ngành dược là bằng tốt nghiệp cao đẳng và công nhận danh hiệu cử nhân thực hành hoặc kỹ sư thực hành”

Theo Luật giáo dục nghề nghiệp (Luật số 74/2014/QH13, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015), tại Điểm c, Khoản 1. Điều 38 về văn bằng chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp quy định: “Hiệu trưởng trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học có đăng ký đào tạo trình độ cao đẳng xét công nhận tốt nghiệp, cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng và công nhận danh hiệu cử nhân thực hành hoặc kỹ sư thực hành.

Do đó, ngày 25 tháng 6 năm 2019 Cục khoa học công nghệ và đào tạo Bộ Y tế đã có văn bản số 603/K2ĐT-ĐT đề nghị Cục Quản lý Dược và Sở Y tế các tỉnh/thành phố công nhận văn bằng tốt nghiệp cao đẳng có ghi ngành đào tạo là “Dược” theo quy định của Luật Giáo Dục nghề nghiệp để cấp chứng chỉ hành nghề/ giấy phép hành nghề là người có bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng ngành dược thoe qui định tại Khoản 6, Điều 17 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính Phủ

+ Nội dung chi tiết văn bản 603/K2ĐT-ĐT về việc xác định văn bằng giáo dục nghề nghiệp khi cấp chứng chỉ hành nghề Dược trình độ cao đẳng  xem chi tiết tại đây 

+ Nội dung chi tiết văn bản 1211/TCGDNN-PCTT về việc xác văn bằng khi cấp chứng chỉ hành nghề Dược  xem chi tiết tại đây