CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

Theo Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược, tại khoản 6 Điều 17 các văn bằng chuyên môn và chức danh nghề nghiệp được cấp chứng chỉ hành nghề dược qui định: “Bằng Tốt nghiệp cao…xem thêm>>

MẪU ĐƠN HỌC SINH – SINH VIÊN

ĐƠN XIN MIỄN HỌC – MIỄN THI Tải Về ĐƠN XIN BẢO LƯU Tải Về ĐƠN XIN GIA HẠN HỌC PHÍ Tải Về XÁC NHẬN CỦA GVCN Tải Về ĐƠN XIN GIA HẠN MỘT PHẦN HỌC PHÍ Tải Về ĐƠN XIN CẤP BẢN SAO BẰNG TỐT NGHIỆP Tải Về ĐƠN XIN CHUYỂN NGÀNH HỌC Tải…xem thêm>>