/ Lưu trữ Chưa phân loại -

Category Archives: Chưa phân loại

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

Theo Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược, tại khoản 6 Điều 17 các văn bằng chuyên môn và chức danh nghề nghiệp được cấp chứng chỉ hành nghề dược qui định: “Bằng Tốt nghiệp cao […]