KỸ THUẬT PHỤC HÌNH RĂNG LIÊN THÔNG

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 1. Yêu cầu về kiến thức Về chính trị: Nắm vững các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lenin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh để vận dụng vào việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà…xem thêm>>

DƯỢC LIÊN THÔNG

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 1. Yêu cầu về kiến thức Về chính trị:Nắm vững các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lenin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh để vận dụng vào việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước…xem thêm>>