TÀI LIỆU/GIÁO TRÌNH 
QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU

  1. Luật du lịch
  2. Tổng quan du lịch
  3. Môi trường du lịch
  4. Nghiệp vu hướng dẫn
  5. Văn hóa ẩm thực
  6. Cơ sở văn hóa Việt Nam
  7. Thuyết minh du lịch
  8. Nghiệp vụ thanh Toán
  9. Marketing du lịch
  10. Thực hành hướng dẫn du lịch